Werkwijze

Na ons eerste (telefonisch) contact proberen we binnen twee weken een kennismakingsgesprek te plannen. Er volgt dan een vrijblijvend gesprek waarin de aanmelding wordt besproken. Er wordt een aanvraag voor beschikking opgesteld wanneer vergoeding vanuit de gemeente mogelijk is. Hiervoor hebben wij een verwijzing nodig van de huisarts of het sociale wijkteam. 

Behandeling en voorlichting

Voorafgaand aan de interventie wordt een behandel- of begeleidingsplan gemaakt, waarin de doelen en werkwijze worden uitgewerkt. Halverwege de behandeling vindt er een tussentijdse evaluatie plaats en ter afsluiting een eindevaluatie. Als ouder wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van uw kind. De duur van de behandeling zal in overleg met u worden bepaald. Daarbij streven we naar zo kort als wenselijk en zo lang als noodzakelijk!

Bij de start van een voorlichtingsprogramma zal u een overeenkomst krijgen waarin staat welke onderwerpen worden behandeld. U krijgt daarbij handelingsadviezen over hoe u deze onderwerpen thuis kan bespreken met uw kind als deze ter sprake komen.

We kunnen ondersteuning bieden in het aangaan van het gesprek met uw kind en hierbij passende werkbladen of andere communicatiemiddelen (zoals methode Pubermind) bieden. De voorlichting zal met een evaluatieverslag worden afgesloten.

Visie

Vanuit Orthopedagogische praktijk ‘Mischa Wink’ werken we vanuit de behoefte van de cliënt en sluit de behandeling aan op de belevingswereld van de cliënt. Om positieve resultaten te boeken tijdens de behandeling is het van groot belang dat er motivatie is voor verandering. Aan de start van de behandeling is dit niet altijd het geval. Het is aan ons om dit met elkaar te bereiken. Wij vinden dat het van belang is om samen te werken met ouders en andere betrokken om goede hulpverlening te realiseren.

Ieder mens is uniek en zal dan ook om een specifieke aanpak vragen passend op zijn of haar situatie.