Kwaliteit

Al onze orthopedagogen zijn geregistreerd in het beroepsregister van de NVO en werken volgens de beroepscode en richtlijnen. Met deze registratie is de inhoud en kwaliteit van de gevolgde universitaire orthopedagogische opleiding van onze orthopedagogen gewaarborgd. Daarnaast is het een keurmerk van kwaliteitsbewaking en -bevordering dat aangeeft dat zij als professional te werk gaan. Om geregistreerd te blijven dienen zij bij de beroepsvereniging elke vijf jaar aan te tonen, dat zij voldoende nascholing en intervisie hebben gevolgd.

 

Deskundigheidsbevordering

Om de deskundigheid van onze orthopedagogen te waarborgen volgen zij allen jaarlijks nascholing in de vorm van cursussen, trainingen of een vervolgopleiding. Daarnaast volgen zij zowel binnen de praktijk als extern intervisie, supervisie en/of werkbegeleiding. Ook wordt binnen de praktijk zowel in teamoverleg als in collegiaal werkoverleg gewerkt aan de professionele ontwikkeling van elke behandelaar.

 

Klachtenregeling

Als praktijk streven wij er naar u passende en goede zorg te bieden. Wanneer u desondanks niet tevreden bent, hopen wij hier samen met u uit te komen door samen in gesprek te gaan en een oplossing te vinden. Indien dit gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt en u wenst een klacht in te dienen, dan kan dit bij de beroepsvereniging de NVO.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Nederlendse vereniging van pedagogen en onderwijsdeskundigen