Privacy

Wanneer u als ouder hulp zoekt voor uw kind of gezin, kan u zich kwetsbaar voelen. Daarom is het belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat uw verhaal veilig is. Als praktijk vinden wij het daarom belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de informatie die u ons geeft. Dit doen wij door passende maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van u en anderen te beschermen, zowel in onze manier van werken als op technisch vlak. Zo hebben bijvoorbeeld al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend en een verklaring omtrent gedrag overlegd. Daarnaast maken wij gebruik van veilige digitale systemen om informatie te bewaren en eventueel met u te delen.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de hulpverlening aan u en/of uw kind verwerken wij als praktijk van u en/of uw kind gewone persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) en bijzondere persoonsgegevens (burgerservicenummer en gegevens over gezondheid). Daarnaast kunnen aanvullende bijzondere persoonsgegevens (etnische afkomst, religieuze opvatting en gegevens over seksuele geaardheid) worden verwerkt, enkel wanneer dit relevant is in het kader van uw hulpvraag.

 

Verstrekking aan derden

Aan ons verstrekte persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Bij de start van de hulpverlening vragen wij u met behulp van een zorgovereenkomst om gegevens te mogen delen met het sociaal team van de gemeente waarin u woonachtig bent, zodat u een beschikking kunt krijgen voor de vergoeding van de zorg. Daarnaast kunnen wij u met behulp van een toestemmingsformulier vragen voor toestemming om persoonsgegevens te mogen delen met de verwijzer (sociaal team, huisarts, kinderarts of jeugdarts), de school van uw kind of eerdere betrokken hulpverlening. U kunt uw toestemming te alle tijden weer intrekken. Daarnaast informeren wij u ook na de schriftelijke toestemming voordat we contact opnemen met een school of eerdere hulpverlener.

 

Minderjarigen

De persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerken wij alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door alle gezaghebbende ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige.

 

Bewaartermijn

Als praktijk bewaren wij persoonsgegevens in een dossier van u of uw kind gedurende de looptijd van uw zorgovereenkomst met onze praktijk en daarna in ons archief voor maximaal vijftien jaar, zoals wij wettelijk verplicht zijn volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de Jeugdwet (Jw).

 

Privacybeleid

Wanneer u meer informatie wilt over hoe wij omgaan met de privacy u en/of uw kind, dan kunt u dit vinden in ons volledige privacybeleid (versie mei 2018).